V období od dubna do června 2021 členové environmentální komise pokračovali ve spolupráci se společností VAFO na řešení problematiky odpadní vzdušiny v chrášťanském závodu. V rámci nové klimatické strategie společnosti VAFO dohlížejí členové komise doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. a doc. Ing. František Skácel, CSc. i na plnění závazků v podobě snižování uhlíkové stopy ve všech procesech výroby nebo přechodu na recyklovatelné obaly výrobků do roku 2025.

V druhém čtvrtletí tohoto roku se komise a zástupci společnosti VAFO několikrát setkali, aby vyhodnotili stav výrobního zařízení a soustavy na čištění odpadní vzdušiny. Získaná data potvrdila funkčnost systému, což dokládají i provedená měření a stále se snižující trend zaznamenaných stížností. Komise však dále pokračuje v monitoringu systému, ale bez zavedení nových technických opatření.

Jak již bylo avizováno, v poslední době zástupci společnosti VAFO a komise aktivně komunikovali s některými zástupci okolních městských částí, obcí i Magistrátem hlavního města Prahy ohledně aktuální situace ve spojení s výrobním závodem v Chrášťanech. Představitelé městských částí i obcí potvrdili výrazné zlepšení situace i mnohem méně stížností obyvatel, avšak situaci budou i nadále monitorovat.

Členové komise se v příštím období budou věnovat kontrole čisticích technologií a společnost VAFO nadále zůstane v kontaktu se zástupci městských částí a obcí ohledně průběžného hodnocení situace.