Environmentální komise nadále pokračuje ve spolupráci se společností VAFO na řešení problematiky likvidace odpadní vzdušiny v chrášťanském závodě i přesto, že došlo ke zlepšení situace a výraznému úbytku stížností ze strany veřejnosti. Na počátku roku 2021 byli členové komise doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. a doc. Ing. František Skácel, CSc. seznámeni s klimatickou strategií společnosti VAFO, jejíž součástí je snižování uhlíkové stopy ve všech procesech společnosti a přechod na recyklovatelné obaly do roku 2025.

Během prvního čtvrtletí tohoto roku komise mapovala stav výrobního zařízení a průběžně kontrolovala funkčnost systémů na čištění odpadní vzdušiny. Systém byl z dlouhodobého hlediska vyhodnocen jako funkční, což bylo doloženo výsledky měření, které provedli odborníci i trendem poklesu stížností ze strany veřejnosti za poslední období. Zároveň bylo v březnu provedeno měření emisí TOC, které funkčnost soustavy potvrdilo. Z tohoto důvodu nebyla v této době přijata žádná nová opatření.

Nadále komise prověřuje veškeré stížnosti, které jsou hlášeny ze strany veřejnosti. V období prosinec 2020 až březen 2021 bylo zaznamenáno pět stížností, což značí výrazné zlepšení, neboť ve stejném období loňského roku bylo přijato více než 20 stížností. Na základě zaslaných stížnosti komise prověřila funkčnost čisticích technologií a nenalezla žádné nedostatky ve funkčnosti. Z toho důvodu odborníci konstatovali, že není možné nalézt přímou souvislost mezi stížnostmi a provozem společnosti VAFO. Zápach se snížil pod statisticky významnou hranici.

Na další období společnost VAFO iniciovala jednání se zástupci MČ Zličín a MČ Řepy. Rovněž bude probíhat pravidelná kontrola čisticí soustavy a monitoring stížností veřejnosti. Členové komise budou spolupracovat při naplňování klimatické strategie společnosti VAFO.