Přestože již v předchozích letech bylo dosaženo výrazného úspěchu a zlepšení situace, environmentální komise v čele s doc. Ing. Karlem Ciahotným, CSc., a doc. Ing. Františkem Skácelem, Csc., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pokračovala také v loňském roce v monitoringu a v optimalizaci technologických parametrů čisticího zařízení ve výrobním závodě společnosti VAFO PRAHA s.r.o. v Chrášťanech u Prahy – s cílem dosáhnout trvalého provozu zařízení s nízkou emisí zapáchajících látek a poklesu stížností veřejnosti.

Začátek roku byl, stejně jako rok 2021, ovlivněn pandemií covid-19. Tato skutečnost však nezabránila komisi v kontrole a monitoringu příslušných čisticích technologií. Proběhlo rovněž měření organických látek v odpadním vzduchu a jejich porovnání s měřeními v předchozích letech znovu potvrzuje klesající trend.

Společnost VAFO spolu se členy environmentální komise dlouhodobě sleduje, zpracovává a vyhodnocuje stížnosti obyvatel na zápach. Stejně jako u měření TOC vykazuje monitoring stížností v jednotlivých letech klesající tendenci. V roce 2022 byly zaznamenány pouze jednotky oficiálních stížností na zápach ze strany veřejnosti a celkový počet za rok nedosáhl dvouciferného výsledku. Nejvíce stížností se objevilo v období jara a podzimu, což členové komise vysvětlují sezonním charakterem v podobě rychlých změn teplot mezi dnem a nocí. I přesto byly v tomto období zaznamenány maximálně tři stížnosti v měsíci.

Vzhledem k aktuální geopolitické situaci ve světě se členové komise zabývali rovněž možností náhrady zemního plynu jako hlavního energetického zdroje ve výrobě a úspory energií v podobě rekuperace odpadního plynu zpět do technologického procesu. Všechna v budoucnu realizovaná řešení budou hodnocena též s ohledem na jejich ovlivnění čisticích procesů a zachování výše zmíněných stavů.

Předseda komise doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., hodnotí aktuální situaci takto: „Ve výrobním závodu VAFO v Chrášťanech je instalována nejmodernější technologie na čištění odpadního vzduchu, zároveň počet stížností veřejnosti i výsledky měření klesly na minimum. Náklady na provoz technologií jsou na úrovni, které společnost VAFO akceptuje. Vše výše zmíněné indikuje správné nastavení i provoz výrobní a čisticí soustavy. Nadále je potřeba se věnovat údržbě a kontrole technologií, aby nedošlo ke zhoršení jejich čisticích vlastností.“ Tyto kontroly mají na starosti technici společnosti VAFO, kteří nadále zůstávají v kontaktu se členy environmentální komise.