V roce 2021 pracovala environmentální komise i nadále na likvidaci odpadní vzdušiny v závodě společnosti VAFO v Chrášťanech u Prahy. Jednotlivé technologické změny byly realizovány už v letech 2019 a 2020. Loňský rok byl pro komisi v čele s doc. Ing. Karlem Ciahotným, CSc. a doc. Ing. Františkem Skácelem, Csc. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, ve znamení optimalizace technologických parametrů čisticích zařízení s cílem zredukovat emise zapáchajících látek a snížit počet stížností veřejnosti.

Z důvodu pandemie COVID-19 a bezpečnostně-hygienických opatření byl přístup komise do výrobních prostor během roku značně omezen. Nastavený systém monitoringu a zasílání reportu z výroby ale fungoval bez problémů, a tak se komise mohla naplno věnovat své práci.

Optimální nastavení čisticích technologií bylo potvrzeno opakovaným akreditovaným měřením emisí TOC z výrobní linky. Tato měření proběhla v srpnu a v říjnu 2021 a v porovnání s výsledky TOC z roku 2020, došlo k dalšímu snížení naměřených hodnot. V prosinci byl rovněž realizován audit výrobních technologií, z jehož výsledku vyplývá, že výrobní závod VAFO v Chrášťanech je vybaven nejlepšími dostupnými technologiemi a nebyla zjištěna žádná pochybení, která by bránila správnému provozu zařízení k odlučování pachových částic.

Zlepšení situace bylo potvrzeno i na základě zaslaných stížností ze strany veřejnosti. Oproti roku 2020 došlo k jejich dalšímu snížení a průměrně byla v roce 2021 zaznamenána nula až tři hlášení měsíčně. Stížnosti veřejnosti komise i nadále aktivně prověřuje a vyhodnocuje. Současná podoba a míra zápachu byla konzultována i se zástupci městských částí Prahy v okolí výrobního závodu. I z jejich pohledu došlo k výraznému zlepšení. Zároveň zástupci městských částí Zličín a Řepy konstatovali, že aktuální stav je pro ně akceptovatelný.

Podle předsedy komise doc. Ing. Karel Ciahotného, CSc. lze situaci za loňský rok shrnout následovně: Technologie čištění odpadních plynů z výroby krmiv instalovaná ve společnosti VAFO ve výrobním závodě v Chrášťanech odpovídá celosvětově nejlepším dostupným technologiím (BAT) pro tento typ odpadních plynů. Počet stížností obyvatelstva v okolí výrobního závodu klesl na minimum. Toto zjištění nám potvrdilo správnost nastavení čisticí soustavy a jejího provozu.“ Komise si i v roce 2022 zachová svůj statut a bude nadále monitorovat a kontrolovat situaci ve výrobním závodě, aby byl zachován současný pozitivní stav likvidace odpadní vzdušiny.