Environmentální komise pracovala v roce 2020 na problematice likvidace odpadní vzdušiny v závodě společnosti Vafo v Chrášťanech u Prahy. Přestože práce komise i nadále pokračuje, závěrečná zpráva za rok 2020 byla předsedou komise doc. Ing. Karlem Ciahotným, CSc. předána zástupcům Magistrátu hlavního města Prahy. Závěrečná zpráva hodnotí veškeré úkony aplikované od začátku činnosti komise.

Činnost komise začala na podzim 2019, kdy její členové zahájili mapování stavu výrobního zařízení. V té době byla čisticí soustava tvořena čtyřmi stupni čisticích technologií – cyklony, vodní pračkou a dvěma stupni čištění odpadního plynu studenou plazmou. Bylo zjištěno, že takto čištěný odpadní plyn vykazuje nespecifické vlastnosti, jelikož se jedná o směs plynů a par spolu s kapičkami vodního aerosolu. Pachové látky rozpuštěné ve vodných částicích aerosolu spolu mohou reagovat a případně vytvářet produkty páchnoucí více, než původní pachové látky.  Zápach ze zařízení pozorovaný ve velké vzdálenosti od zdroje byl proto mnohem intenzivnější, než zápach, který se nacházel v bezprostředním okolí výrobní linky v Chrášťanech. Na základě získaných poznatků komise doporučila společnosti Vafo zaměřit se na možnost omezení podílu vodního aerosolu v odpadním plynu.

Již v průběhu prosince 2019 Vafo instalovalo koncový pátý stupeň čištění v podobě další vodní pračky (tzv. koncovou pračku), která zajišťuje významné snížení podílu organických látek v aerosolu odcházejícím do ovzduší. Měření prokázala, že zavedením tohoto opatření došlo ke snížení výnosu částic vodního aerosolu s potenciálně pachovým účinkem až o 80 % v porovnání se stavem, kdy koncový stupeň vodní pračky nebyl instalován. V průběhu roku 2020 byla testována i další technologická zařízení, která však při zkušebním měření neprokázala dostatečnou čisticí účinnost a proto nebyla instalována.

Namísto zavádění nových technologických zařízení se odborníci zaměřili na optimalizaci stávajících čisticích zařízení a zvýšení jejich účinnosti. Mezi nejvýznamnější zdokonalení v technologickém režimu patří změny režimu výměny vodní náplně ve vodních pračkách a snížení průtoku vzduchu v posledním stupni čištění studenou plazmou. Tato zdokonalení přinesla rovněž snížení celkového množství odpadního plynu vypouštěného do ovzduší. V průběhu roku 2020 se uskutečnily také dva audity výrobních a čisticích zařízení, včetně auditu všech dokumentací. Auditoři konstatovali, že společnost Vafo využívá nejmodernější dostupné technologie a snaží se o minimalizaci vlivu jejich provozu na okolí. Žádná pochybení nebyla zjištěna, nic tedy nebrání správnému použití veškerých technologií. Z činností, které nemají přímý vliv na čisticí zařízení, se komise zabývala zpracováním návrhu komplexních zkoušek výrobního procesu pro různé výrobní režimy a také novým způsobem evidence zápachu, který členové komise zpracovávají spolu se zástupci hl. m. Prahy.

Veškerá opatření, která komise ve spolupráci se společností Vafo aplikovala, se projevila na významném snížení stížností na zápach ze strany veřejnosti. „Společnost VAFO pravidelně monitoruje a vyhodnocuje stížnosti obyvatel na zápach v okolí výrobního zařízení. Tento monitoring jasně ukázal významný pokles stížností obyvatel po instalaci koncové pračky plynu v prosinci 2019 a dále také po dalších realizovaných opatřeních v průběhu roku 2020,“ uvedl doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. Významné zlepšení potvrdila i většina zástupců Prahy a městských částí sousedících s Chrášťany na společném jednání se zástupci společnosti Vafo.