Ve třetím čtvrtletí 2021 pokračovala práce environmentální komise, která se zabývá řešením situace v chrášťanském závodu společnosti  VAFO. Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. a doc. Ing. František Skácel z VŠCHT se i nadále pravidelně setkávají se zástupci společnosti za účelem vyhodnocení dříve přijatých opatření. Získaná data z měření a monitoringu systému potvrzují, že technologie jsou účinné a celý systém na čištění odpadní vzdušiny je funkční.

Ve sledovaném období bylo ze strany veřejnosti zaznamenáno pouze pět stížností na zápach, což odpovídá klesajícímu trendu z minulých období. Komise i nadále veškerá hlášení prověřuje, ale jelikož se jedná o ojedinělé případy, nelze z výsledků statistického měření odvodit konkrétní příčinu. Stížnosti na zápach řešili zástupci společnosti VAFO též na jednání s městskými částmi z okolí závodu. Zástupci Prahy klesající trend zaznamenaných stížností potvrdili a stejně tak i výrazné zlepšení situace oproti minulým letům.

Kromě čisticí soustavy se členové komise soustředí také na snižování uhlíkové stopy ve všech procesech společnosti VAFO. Na snižování uhlíkové stopy se budou podílet i další fakulty z Vysoké školy chemicko-technologické, které doporučil doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. Snižování uhlíkové stopy patří do klimatické strategie VAFO, která se mimo jiné věnuje přechodu na zcela recyklovatelné obaly u všech výrobků společnosti.

Členové komise se až do konce roku budou věnovat pravidelné kontrole a monitoringu všech systémů a čisticích technologií v chrášťanském závodě, aby situace zůstala i nadále příznivá. Zástupci společnosti VAFO budou i nadále zjišťovat a kontrolovat aktuální situaci u zástupců veřejnosti kvůli průběžnému hodnocení situace.